Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Vintage Mood Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Adatkezelő (továbbiakban: Vintage Beauty, vagy Adatkezelő), elkötelezett vásárlói és vendégei Személyes Adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a Személyes Adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során mindent megtegyen azért, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a Személyes Adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el.

A Személyes Adatok kezelésével kapcsolatos információkat a jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) tartalmazza. A jelen Tájékoztató összefoglalja,hogy az Adatkezelő, mely Személyes Adatokat, miként kezeli és használja fel tevékenységével összefüggésben, illetve az Adatkezelő miként védi azokat a weboldalon való böngészés, a webshopban, illetve a Vintage Beauty Első Szépészeti Nőintézetben történő vásárlás, továbbá az Ön számára biztosított egyéb szolgáltatások igénybevétele során. Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

Az Adatkezelő weboldalán történő böngészés, a webshop-ban, illetve a Vintage Beauty Első Szépészeti Nőintézetben (továbbiakban: Szalon) történő vásárlás, továbbá az Ön számára biztosított egyéb szolgáltatások igénybevétele során Ön elismeri, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte és hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön által megadott adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa. Ön egyúttal hozzájárul ahhoz is, hogy elérhetőségi adatait az Adatkezelő az adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos adatokról, azok változásairól, az Önt érintő egyéb változásokról, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos hírekről, újdonságokról, a szolgáltatások változásairól, akcióiról, stb. Önt tájékoztassa.

I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Érintett/Felhasználó

Azonosítható természetes személy

Bármely meghatározott, Személyes Adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; Az a természetes személy, aki Személyes Adatai megadásával, a Vintage Beauty weboldalán, vagy a webshop-ban regisztrál – legyen akár vásárló, akár szakmai vásárló – és a regisztráció során a jelen Tájékoztatóban felsorolt adatait önkéntesen megadja;

 

Az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

Személyes Adat/

Adat

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ;

 

Az Érintett hozzájárulása

Az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő Személyes Adatok kezeléséhez;

 

Adatkezelő

 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a Személyes Adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

Adatkezelés

A Személyes Adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

Adattovábbítás

Az adat meghatározott Harmadik Személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

Nyilvánosságra Hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés

Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

 

Adatkezelés Korlátozása

A tárolt Személyes Adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

Adatmegsemmisítés

Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

 

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében Személyes Adatokat kezel;

 

Adatállomány

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik Személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval;

 

Hírlevél

Külső szolgáltató

Elektronikus levél, amelynek segítségével az Adatkezelő a Felhasználó részére hirdetéseket, reklámokat, vagy egyéb ajánlatot továbbít közvetlen elektronikus megkereséssel;

 

Az Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló további szolgáltatók, partnerek, akiknek az Adatkezelő által nyújtott egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan a Felhasználó Személyes Adatai továbbításra kerülnek;

 

Adatvédelmi Incidens

Weboldalak

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt Személyes Adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

Az Adatkezelő által működtetett https://vintagebeauty.hu/és https://shop.vintagebeauty.hu/ weboldalak.

 

 

II. AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓK KÖRE

1. Adatkezelő:

Név: Vintage Mood Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Nánási út 40/a.

Telefonszám: 06-70-3830180

E-mail: [email protected]

A Weboldalakat, melyeken keresztül a Vintage Beauty által forgalmazott termékek értékesítésre kerülnek az Adatkezelő üzemelteti. A Weboldalakat az Adatkezelő a termékek értékesítése, népszerűsítése, továbbá a Vintage Beauty tevékenységének, ezzel együtt a Szalon bemutatása, valamint az egyes bőrproblémák és kezelésük megoldására tett szakmai anyagok népszerűsítése érdekében hozta létre. A Weboldalon megtalálható valamennyi a Vintage Beauty által forgalmazott termék, mely bármely Felhasználó által beszerezhető. A Weboldal külön segíti a professzionális Felhasználókat, a „Kozmetikusoknak” alcím alatt elérhető tartalmakkal, mely a szakmai vásárlókat megcélzó képzésekről, regisztrációról és a regisztrációt követően kizárólag a professzionális Felhasználók számára készülő és megvásárolható kabintermékek elérhetőségével kapcsolatos információkat is tartalmaz.

2. Adatvédelmi felelős:

A GDPR rendelkezéseivel összhangban az Adatkezelő, Adatvédelmi felelős kijelölésére nem köteles, így Adatvédelmi felelős nem kerül kinevezésre. Amennyiben az adatkezelés kapcsán észrevétel, kérdés merülne fel, úgy az [email protected] e-mail címen, vagy a 1037 Budapest, Nánási út 40/a. alatti postai levelezési címen keresztül az Adatkezelővel bárki kapcsolatba léphet.

3. Tárhelyszolgáltató:

Név: ProfiTárhely Kft.

Székhely: 6001 Kecskemét, Pf. 183.

Telefonszám:+36-20-254-0866

E-mail: [email protected]

4. Adatfeldolgozó:

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe, mely Adatfeldolgozók mindennemű adatot csak az Adatkezelővel fennálló szerződéses jogviszony alatt, az Adatkezelő utasításai szerint jogosultak kezelni. Az Adatfeldolgozók további Adatfeldolgozót kizárólag az Adatkezelő ezirányú, előzetes, írásbeli hozzájárulásának birtokában jogosultak igénybe venni.

4.1. Megrendelések feldolgozása és csomagszállítás:

Név: WEBSHIPPY Magyarország Logisztikai és Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2151 Fót, 0221/12.

Telefonszám: +36-1-998-8099

E-mail: [email protected]

Név: Magyar Posta Zrt. - MPL

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Telefonszám: +36-1-767-8200

E-mail: [email protected]

Név: GLS General Logistics System Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, Európa utca 2.

Telefonszám: 06-29-886670

E-mail: [email protected]

4.2. Webáruház:

Név: Shoprenter Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Telefonszám: +36-1-234-5012

E-mail: [email protected]

4.3. Fejlesztés:

Név: Szeles Sándor egyéni vállalkozó

Székhely: 9021 Győr, Jókai u. 2. fsz/3

Telefonszám: +36-20-220-4340

E-mail: [email protected]

4.4. Szerver üzemeltetés:

Név: Nethely Kft.

Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

Telefonszám: +36-1-800-1500

E-mail: [email protected]

Név: Cloud86

Székhely: Lavendelheide 21-108, 9202PD, Drachten, Nederland

Telefonszám: 0031-58-203-8374

E-mail: [email protected]

4.5. Hírlevél szolgáltatás:

Név: Mailer Lite,

Székhely: 38 Mount Street, Dublin, Ireland D02 PR89

Telefonszám: -

E-mail: [email protected]

Név: Sendiblue (Brevo)

Székhely: 106 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France

Telefonszám: +1-256-445-4709

E-mail: [email protected]

4.6. IT rendszer üzemeltetése:

Név: Koch Gábor egyéni vállalkozó

Telefonszám: +36-70-383-0151

E-mail: [email protected]

Név: Szakonyi Gábor ügyvezető

Telefonszám: +36-70-383-0140

E-mail: [email protected]

4.7. Megrendelések kifizetése:

Név: Barion Payment Zrt.

Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20- 2. em.

Telefonszám: +36-1-464-7099

E-mail: [email protected]

4.8. Személyes Adatok kezelése:

Név: Arteregó Kft.

Székhely: 2092 Budakeszi, Fenyő utca 9.

Telefonszám: +36-1-411-1174

E-mail: [email protected]

Név: Hyper Marketing Agency

Székhely: 9024 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 27. I. em./I. iroda

Telefonszám: +36-30-397-1820

E-mail: [email protected]

III. A KEZELT ADATOK KÖRE

Az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatok azon adatok, amelyek az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele során az Adatkezelő birtokába kerülnek, illetve kerülhetnek továbbá az Ön által az Adatkezelő részére továbbított minden Személyes Adat.

Az Adatkezelő tevékenységével és Hírlevél küldési szolgáltatásával összefüggésben az alábbi adatokat kezeli:

· név (vezeték és keresztnév);

· születési hely és idő;

· törzsvásárlói státusza

· lakcím, vagy szállítási cím (irányítószám, város, utca, házszám, szükség esetén emelet, ajtó) – számlázához, szállításhoz kapcsolódóan;

· e-mail cím

· Felhasználó jelszava (a jelszó az Adatkezelő által nem ismert Adat);

· telefonszám;

· IP cím, cookie-k.

Az Adatkezelő a szakmai regisztrációval rendelkező személyek alábbi Személyes Adatait kezeli:

· név (vezeték és keresztnév);

· születési hely és idő;

· lakcím, vagy szállítási cím (irányítószám, város, utca, házszám, szükség esetén emelet, ajtó);

· e-mail cím;

· telefonszám;

· törzsvásárlói státusza

· munkahely neve és székhelye;

· szalon neve és székhelye;

· bizonyítvány (kozmetikus vásárlók végzettségének igazolása céljából).

A törzsvásárlói programban résztvevő vásárlók esetén az Adatkezelő nyilvántartja a Felhasználó vásárlásait, a vásárlással összefüggésben elért törzsvásárlói státuszát, a Felhasználó által vásárolt termékek tételes jegyzékét, vételárát, a vásárlás pontos időpontját, felhasznált kuponok és kedvezmények mértékét.

Az Adatkezelő jogosult egyben köteles a Felhasználót elektronikus levél, vagy sms formájában értesíteni rendelésének, illetve az azzal összefüggésben keletkező fizetési kötelezettségének aktuális állapotáról, esetleges törzsvásárlói státuszának változásáról.

Az Adatkezelő tulajdonában álló weboldalakon történő regisztráció során a Felhasználó, a regisztráció során hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő közvetlen megkeresés módszerével (továbbiakban: közvetlen üzletszerzés céljából), a Reklámtv. 6. § (1) bekezdése szerint elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján megkeresse.Amennyiben a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő őt marketing célokkal összefüggésben megkeresse, úgy az Adatkezelő jogosult a Felhasználó adatait ezen céllal összefüggésben is kezelni.

IV. AZ ADATKEZELÉSI ELJÁRÁS

A III. pontban megjelölt az Adatkezelő által kezelt és nyilvántartott Személyes Adatok minden esetben közvetlenül a Felhasználótól származnak, azokat a Felhasználó a regisztráció, illetve a webshop-ban történő vásárlás során saját maga adja meg, az adatok megadásával kapcsolatban a Felhasználó elvárást, vagy előírást nem támaszt. Az adatok megadása során a Felhasználó az adatok kezeléséhez kifejezetten, minden befolyástól mentesen hozzájárul. A Felhasználó a regisztrációval egyidejűleg tudomásul veszi, hogy az általa megadott Személyes Adatokat az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók, vagy egyéb külső szolgáltatók a Felhasználó megrendelésének teljesítésével, piackutatással, Hírlevél küldéssel, vagy az Adatkezelő által szervezett oktatási eseményekkel kapcsolatosan a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően és időtartamban kezelje, azokat tárolja, továbbá szükség esetén felhasználja. A regisztráció nélkül a webshop-ban történő vásárlás során a Felhasználó, a vásárlás napján hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő minimális mennyiségű adat megadására köteles, melynek során az adatkezelés jogalapja és időtartama a fent említett jogszabályi rendelkezések alapján történik, azonban a Felhasználó adatainak kezelése és tárolása ez esetben is a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján történik.

V. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

Az Adatkezelő az Adatkezelés során a Felhasználóval együttműködve, a jóhiszeműség és tisztességesség követelményeinek megfelelve köteles eljárni. Az Adatkezelő a tudomására jutott Személyes Adatokat, az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli, melyeket minden esetben közvetlenül az Érintettől szerez be. Az Adatkezelő kizárólag azon adatokat tartja nyilván, melyet közvetlenül a Felhasználó, mint a Személyes Adat jogosultja bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére. Az Adatkezelő Személyes Adatot sem nyilvánosan hozzáférhető adatbázisból, sem más forrásból nem gyűjt, továbbá Személyes Adathoz az Adatkezelő Harmadik Személyek adattovábbítása útján sem jut hozzá. Az Adatkezelés kizárólag az Adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges Személyes Adatokra terjedhet ki. A regisztráció, vagy a Felhasználó bármely egyéb tevékenysége során az Adatkezelővel bármely módon ismertetett Személyes Adatot nem ellenőrzi, azok valódiságáért és pontosságáért a Felhasználó felel. A regisztráció során az Adatkezelő tudomására jutott Személyes Adatok köre kizárólag a jelen Tájékoztatóban részletezett célokkal összefüggésben alkalmazandóak, azzal, hogy a Személyes Adatok az Adatkezelőn, az Adatkezelő valamennyi, a munkája során Személyes Adatokkal kapcsolatba kerülő alkalmazottján, továbbá a jelen Tájékoztatóban megjelölt Adatfeldolgozókon, illetve bizonyos meghatározott egyéb esetekben pl. nyereményjáték a Külső szolgáltatókon kívül Harmadik Személy részére nem továbbíthatóak. A Tájékoztató az Adatkezelő, az Adatkezelő valamennyi a munkája révén Személyes Adattal kapcsolatba kerülő munkavállalója számára kötelező érvényű, annak betartását az Adatkezelő valamennyi alkalmazottjától megköveteli. Az adatok jelen Tájékoztatóban megjelölt Adatfeldolgozók, illetve Külső szolgáltatók részére történő továbbítása, feldolgozása, továbbá azok kezelése esetén kötelesek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket betartani, mellyel összefüggésben az Adatkezelő felé nyilatkozattételi kötelezettség terheli őket.

Az Adatkezelő a Tájékoztatóban felsorolt Személyes Adatokat, mint kozmetikai termékek gyártásával, kiskereskedelmével, forgalmazásával, továbbá kozmetikai tevékenység nyújtásával, kozmetikai oktatással foglalkozó gazdasági társaság, kizárólag ezen kereskedelmi, forgalmazási, valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységei gyakorlása körében, minden esetben egyedileg meghatározott adatkezelési céloknak megfelelően használja fel. Az Adatkezelő kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghatározott célokból, a jogszabályban meghatározott, illetve az olyan adatokat kezelheti, amelyek kezeléséhez a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adta. Az Adatkezelés céljának bármely okból kifolyólag történő megváltozása esetén Adatkezelő köteles a tényről a Felhasználót tájékoztatni és a szóban forgó adatok további kezeléséhez a Felhasználó Hozzájárulását beszerezni, azzal, hogy a hozzájárulást a Felhasználó megtagadhatja, ezzel együtt a további Adatkezelést az Adatkezelő részére megtilthatja. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy Személyes Adatot soha ne kezeljen a Tájékoztatóban részletezett célokkal össze nem egyeztethető módon.

Az Adatkezelő az adatkezelés során, az adatkezelés módjának meghatározásakor minden szükséges technikai és szervezési intézkedést végrehajt, amelyek segítségével bármely módon biztosítható az Érintett jogainak védelme, így az adatvédelmi elvek érvényesülése.

A Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációja során megadott adatainak, e-mail címének valódiságáért, illetve helyességéért minden esetben felelősséget vállal, egyben szavatolja, hogy a regisztráció során megadott e-mail címről kizárólag maga a Felhasználó veszi igénybe az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokat, az adott e-mail címről történő vásárlások, továbbá bármely szolgáltatás igénybe vétele az adott Felhasználóhoz köthető.

Kiskorú, minden a 16. életévét a regisztráció időpontjában be nem töltött Érintett, akiknek Személyes Adatai, kizárólag az Érintett felett szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása mellett kezelhetők. Az Adatkezelő a regisztráció módjára figyelemmel nem köteles ellenőrizni az Adatkezeléshez hozzájáruló személyek körét, illetve azok nyilatkozatainak valóságát és tartalmát, így a Felhasználó, illetve a Falhasználó törvényes képviselője szavatol azért, hogy a jelen pontban részletezett hozzájárulás a hatályos jogszabályi előírásoknak, továbbá a jelen Tájékoztató tartalmának megfelel. A 16. életévét be nem töltött személyek esetén az Adatkezelő a regisztrációt megtagadja, az ilyen korú személyek Személyes Adatait az Adatkezelő nem tartja nyilván.

Nem minősül adatfelhasználásnak a Felhasználók adatainak statisztika szempontú felhasználása, melynek során az Adatkezelő céljainak elérése érdekében kizárólag az azonosításra alkalmatlan adatok kerülnek felhasználásra. Tekintettel arra, hogy ezen adatok beazonosításra alkalmatlan adatnak minősülnek, az adatok ilyen jellegű felhasználása nem minősül sem adatkezelésnek, sem adattovábbításnak, vagy bármely módon történő felhasználásnak.

Az Adatkezelő hatósági-, bírósági-, rendőrségi megkeresések teljesítése érdekében, különösen, de nem kizárólagosan akár csak vélelmezhetően felmerülő vagyoni-, szerzői jogi, büntető jogi jogsértés esetén jogosult hozzáférhetővé tenni az Érintett Felhasználó az esetleges jogsérelem orvoslása érdekében szükséges Személyes Adatait. Jelen szakaszban megjelölt esetben az Adatkezelő a bíróság, rendőrség, hatóság megkeresése, vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában értesíti a Felhasználót Személyes Adatai továbbításának tényéről.

A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységről nyilvántartást vezet. Az adatkezelési nyilvántartás tartalmazza az Adatkezelő elérhetőségét, az adatkezeléssel Érintett személyek és Személyes Adatok felsorolását, az egyes adatkezelések célját, azon személyek megnevezését, akikkel az adatok bármely okból közlésre kerülnek.

Az Adatkezelő által használt információtechnológiai rendszerek a Felhasználók Weboldalon tett aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a regisztráció során megadott Személyes Adatokkal. Kivételt képez ez alól az Adatkezelő által a Felhasználó részére küldendő mindennemű marketing célú ajánlat (így különösen, de nem kizárólagosan EDM), melyek Felhasználó részére történő megküldéséhez a Felhasználó minden esetben előzetes hozzájárulását adja.

VI. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az Adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének, valamint az Infotv. 5. § szakaszának vonatkozó rendelkezései szerint, a Felhasználó mindenre kiterjedő tájékoztatását követően, a Felhasználó önkéntes, minden befolyástól mentes kifejezett hozzájárulása alapján. A Felhasználó jogosult bármikor az adatkezeléshez korábban megadott hozzájárulását visszavonni, mely nem érinti a visszavonást megelőzően történő adatkezelés jogszerűségét. A Felhasználó hozzájárulásának hiányában az Adatkezelő kizárólag valamely jogszabály rendelkezése és felhatalmazása esetén jogosult adatkezelésre.

Az Adatkezelő az adatok feldolgozásához Adatfeldolgozókat vehet igénybe a jelen Tájékoztatóban rögzítettek szerint, melyhez a Felhasználó külön hozzájárulása nem szükséges. Minden egyéb esetben a Felhasználó önkéntes és kifejezett hozzájárulása esetén van lehetőség az adatok továbbítására – kivételt képez ez alól hatóság, vagy bíróság jogerős határozata, vagy döntése, melyre tekintettel az Adatkezelő az adatok kiadására kötelezhető.

A Felhasználó által történt vásárlás, vagy az Adatkezelő bármely szolgáltatásának igénybevétele során az Adatkezelő a számviteli törvényeknek megfelelően köteles a Felhasználó adatait a számviteli bizonylatok kapcsán kezelni, mely adatkezelés jogszabályi rendelkezésen alapul.

Az adatkezelés jogalapja a jelen Tájékoztatóban megjelöltek szerint bizonyos esetekben az Adatkezelő jogos érdekével áll összefüggésben, amivel kapcsolatban az Adatkezelő az érdekmérlegelési tesztet korábban elvégezte, vagy a jövőben azt elvégezheti. Az érdekmérlegelési teszt annak megállapítását célozza, hogy az Adatkezelőnek valóban fennáll-e a jogos érdeke a Felhasználó bizonyos adatainak kezelésével összefüggésben.

VII. A TÁJÉKOZTATÓ ÉS AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A jelen Tájékoztató célja, hogy összefoglalja az Adatkezelő által alkalmazott adatkezelési- és adatvédelmi irányelveket, amelyet a Vintage Beauty, mint Adatkezelő magára nézve kötelezően ismer el.

Az adatkezelés célja az Adatkezelő birtokába került Személyes Adatok vonatkozásában:

· az Adatkezelőtől igénybe vett szolgáltatások, illetve az Adatkezelőhöz érkező megrendelések teljesítésével összefüggésben a Felhasználó beazonosítása;

· a szolgáltatások igénybevételével és a termékekkel kapcsolatos adatokról, továbbá a szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatos változásokról történő tájékoztatás;

· az Adatkezelő és a Felhasználó vásárlói, továbbá a Szalon szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználók közti kapcsolat felvétel és annak fenntartása különösen, de nem kizárólagosan a szolgáltatások időpontjával kapcsolatos egyezetések kapcsán;

· a Felhasználók, mint vásárlók, továbbá a Szalon szolgáltatásait igénybe vevők e-mail címének és jelszavának kezelése, mely az Adatkezelő által működtetett weboldalon történő bejelentkezéshez, így a termékek megrendeléséhez szükséges;

· hírlevelekkel történő tájékoztatás így különösen, de nem kizárólagosan az Adatkezelő által gyártott és forgalmazott termékek körével, új termékekkel, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról, képzésekről, akciókról, valamint az Adatkezelő ügyvezetőjének Szakonyi Eszternek írásairól;

· nyereményjátékok, promóciók lebonyolítása és szervezése, melyek során szükség esetén az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat kibővítheti és kiegészítheti;

· piackutatás céljából a Felhasználó vásárlási szokásainak felmérése, vásárlói preferenciák feltérképezése;

· az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások és értékesített termékek népszerűsítése érdekében, a Felhasználó minél teljesebb körű kiszolgálása érdekében, a Felhasználó igényeihez konfigurált hirdetések szerkesztése, melyhez az Adatkezelő jogosult Felhasználó profilt készíteni. A Felhasználó profiljához igazodó hírlevelek, mindennemű marketing ajánlat kiküldése, illetve bármely módon történő népszerűsítése;

· törzsvásárlói rendszer kidolgozása, melynek keretében az Adatkezelő a Felhasználó részére a törzsvásárlói fokozatával összefüggésben kedvezményeket biztosít. (Az Adatkezelő a Felhasználó webshop-ban, valamint a Vintage Beauty Első Szépészeti Nőintézetben (továbbiakban: Szalon) történt vásárlásait – a két rendszerben történő egyező e-mail cím megadása esetén – összevonja, melynek célja minél nagyobb mértékű kedvezmény elérése.);rdetési kampányok tervezésének és lebonyolításának körében, a kampány sikerességének támogatására.

VIII. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉNEK JOGA

A Felhasználók az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalon történő regisztrációval kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a regisztráció során megadott Személyes Adatokat az Adatkezelő munkavállalói, vezető tisztségviselői, tanácsadói, az adatfeldolgozásban részt vevő személyek, az Adatkezelő egyéb alkalmazottai, vagy az Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló további szolgáltatók, partnerek (továbbiakban: Külső szolgáltató), akik részére történő adattovábbításhoz a regisztrációval Önök hozzájárultak, megismerjék és kezeljék. A Külső szolgáltatók által kezelt Személyes Adatok vonatkozásában az adatot kezelő Külső szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatójában foglalt rendelkezések az irányadók. Jogszabályi előírás alapján a bíróságok és egyes hatóságok jogosultak megismerni az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatokat.

IX. AZ ADATOK ÁTADÁSA ÉS TOVÁBBÍTÁSA

Tisztában vagyunk azzal, hogy az Önök adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.

Az Adatkezelővel közölt Személyes Adatokat meghatározott esetekben megosztjuk együttműködő, vagy az Adatkezelő nevében eljáró Harmadik Személyekkel, ha ez szükséges azon cél eléréséhez, amelynek érdekében az Érintett, illetve Önök az adatokat közölték. A Személyes Adatokat az Adatkezelő abban az esetben is átadhatja más Harmadik Személyeknek, ha ez az Érintett hatékonyabb kiszolgálását szolgálja, illetve ha az említett harmadik felek az Adatkezelő megbízásából kezelik az Érintett adatokat.

Az Adatkezelő azonban gondoskodik arról, hogy ezek a Harmadik Személyek az információt és adatokat megfelelően védjék.

Az Adatkezelő a Személyes Adatokat továbbíthatja olyan Harmadik Személy Adatfeldolgozók felé, amelyek megfelelő szintű technikai- és szervezeti garanciákat nyújtanak. Az Adatkezelő az általánosan elfogadott adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően Külső szolgáltatókat vehet igénybe rendszeres szerverkarbantartás, adattárolás, vagy egyéb informatikai feladatok elvégzésére, illetve Önök, mint Felhasználók megrendeléseinek gyorsabb kiszolgálása érdekében.

Egyéb Harmadik Személyekkel csak akkor osztunk meg információt, ha

· ahhoz az Érintett hozzájárulásával rendelkezünk;

· azt jogszabály írja elő; vagy

· az jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban vagy jogszabály által biztosított jogok gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges.

A regisztrációval a Felhasználók kifejezetten hozzájárulásukat adják az adatok ilyen jellegű Harmadik Személy részére történő továbbításához, illetve szavatolják, hogy a Személyes Adatokat ilyen céllal az Adatkezelő az Adatfeldolgozók részére átadni jogosult.

Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének, vagy átadásának feltételei, az Adatkezelő haladéktalanul intézkedik a Személyes Adatok adatbázisból történő törlése iránt és értesítést küld az Érintett Felhasználóknak a törlés tényéről.

X. ADATBIZTONSÁG

Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott, mind az elektronikus információs rendszerben tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel.

Az Adatkezelő zárt IT-rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus információs rendszerben való kezeléséhez. Adatfeldolgozóink és Külső szolgáltatóink az Adatkezelőhöz hasonlóan gondoskodnak az adatok védelméről és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használják. A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az Adatkezelő általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat vezetett be annak érdekében, hogy megakadályozza az azonosítható Személyes Adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését, vagy az azokkal történő visszaélést. Az Adatkezelőtől a tőle elvárható legnagyobb mértékben gondoskodik arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás, valamint technikai és biztonsági intézkedések révén biztosítsa az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatok védelmét. A Személyes Adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársak, illetve szigorú biztonsági intézkedések mellett az arra feljogosított Adatfeldolgozók férhetnek hozzá.

XI. HÍRLEVÉL

A Felhasználó a Weboldalon történt regisztrációval, az Adatkezelő által biztosított elektronikus csatornán, vagy az Adatkezelő által üzemeltetett Szalonban általa kitöltött nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az e-mail címét nyilvántartsa, a Grtv. 6. § (1) bekezdése szerint a megadott e-mail címre szakmai anyagokat, továbbá egyéb, az Adatkezelő tevékenységével összefüggésben keletkező hírekről, akciókról tájékoztatást, értesítéseket küldjön Hírlevél formájában. A feliratkozás önkéntes és bármikor visszavonható a Hírlevélben feltüntetett link, vagy válasz e-mail segítségével.

Az Adatkezelő az e-mail elérhetőségüket megadó személyek, mint Felhasználó adataiból (név, e-mail cím) adatbázist hoz létre, amely adatbázisban szereplő Felhasználók részére rendszeresen Hírleveleket küld. A feliratkozás során megadott adatokat az Adatkezelő saját rendszerében – az Európai Unión belül, Magyarországon található szervereken – tárolja, azokat bizalmasan kezeli, illetéktelen személyeknek nem adja át, elérhetővé nem teszi.

A Hírlevél küldő szolgáltatás révén az Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó új termékekre, akciókra, szezonális bőrápolási tanácsokra, továbbá Szakonyi Eszter ügyvezető szakmai írásaira hívja fel a Felhasználók figyelmét, valamint az egyes Adatkezelő fejlesztésében, gyártásában készülő termékek gyakorlati alkalmazásában nyújt iránymutatást, ezzel kapcsolatos szakmai, illetve marketing célú személyes megjelenést igénylő (offline) és elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével megtartott (online) rendezvényein részvételi lehetőséget ajánl.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Hírlevél küldésből bárkit, bármikor kizárjon. Az adatokat mindaddig kezeli az Adatkezelő, ameddig azok törlését az Érintett nem kéri. Az Érintett Személyes Adatait e körben az Adatkezelő mindaddig kezeli, amíg az Érintett ez ellen nem tiltakozik vagy feliratkozását vissza nem vonja

A hírlevélküldő szolgáltatás során a hírlevélküldést egy az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló Harmadik Személy, a 4.5. pontban megjelölt Adatfeldolgozó végzi, így az Adatok részére átadásra kerülnek. A hírlevélküldő szolgáltatást nyújtó gazdasági társaságok az adatokat bizalmasan kezelik, azokat illetéktelen Harmadik Személyeknek nem adják át, elérhetővé nem teszik, az adatkezelésére egyebekben saját adatvédelmi tájékoztatójuk irányadó.

XII. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER

Az Adatkezelő a visszatérő Felhasználóit jutalmazni szeretné azzal, hogy mindazon Felhasználó, aki egy bizonyos időközön belül ismét vásárol az Adatkezelőtől kedvezményekben részesüljön. Az Adatkezelés jogalapját a Felhasználó ezirányú hozzájárulása, valamint a GDPR 6. cikk (1) b) pontjában foglaltak képezik. A törzsvásárlói rendszer részletes szabályait az Adatkezelő Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák.

XIII. NYEREMÉNYJÁTÉK, RAJZPÁLYÁZAT

Az Adatkezelő évente egy alkalommal rajzpályázatot, illetve tetszőleges számmal nyereményjátékot hirdethet meg. Az Adatkezelő a rajzpályázaton, illetve a nyereményjátékban történő részvételt soha nem köti semmilyen módon vásárláshoz, erre figyelemmel ezek nem minősülnek engedélyköteles tevékenységnek. Az Adatkezelő a rajzpályázat, illetve a nyereményjáték kapcsán felmerülő jelen Adatkezelési Tájékoztatón túli adatkezelés tartalmát és szabályait külön, az adott rajzpályázat, vagy nyereményjáték szabályzatában rögzítheti. Amennyiben az Adatkezelő által megszervezésre kerülő akármely nyereményjátékon, vagy pályázaton bármely természetes személy regisztrál és a regisztráció során megadja a nyereményjátékban, vagy a pályázat keretében Személyes Adatait, azzal egyidejűleg elfogadja az adott eseményhez kapcsolódó kiegészítő Adatkezelési tájékoztatót.

XIV. KAMERA ÜZEMELTETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő által üzemeltetett Szalonban az Adatkezelő Elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszer, továbbiakban: Elektronikus megfigyelőrendszer) működtet. Az Elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetését és karbantartását az Adatkezelő saját szerverén végzi, mely 15 (tizenöt) naponta felülírja a szerveren tárolt adatokat, így minden 15 (tizenöt) napnál régebbi felvétel automatikusan törlésre kerül. Az Adatkezelő az Elektronikus megfigyelőrendszer vonatkozásában külön szervert üzemeltet, melyen kizárólag a korábban rögzített kameraképek tárolása történik. A kamerák által rögzített Személyes Adatok kezelését az Adatkezelő végzi. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a kamerafelvételekhez illetéktelen személyek ne férhessen hozzá, azokat illetéktelen személyek ne tekinthessék meg, csupán az Adatkelező munkavállalói, személyhez kötődő Felhasználónév és jelszó birtokában. Az Adatkezelő a felvételeket a fenti határidő leteltét követően automatikusan törli, mely határidő a jelen pontban megjelölt érdekek biztosítása érdekében került meghatározásra. Az Adatok ilyen jellegű kezelése méltányosnak minősül, tekintettel arra, hogy az nem jár a Személyes Adatok aránytalanul hosszú ideig történő kezelésével, hiszen az esetlegesen jogsértő cselekmények felderítése, illetve az azokkal kapcsolatos eljárások megindításához igazodóan kerültek meghatározásra.

A Szalonba belépő-, és ott tartózkodó személyek Elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített mindennemű adatának kezelése, minden esetben az Adatkezelő jogos érdeke alapján történik, erre figyelemmel az ekörbe tartozó Személyes Adatok kezelésének célja a vagyontárgyak védelme, az emberi élet- és testi épség védelme, a jogsértések megelőzése, észlelése, továbbá az esetleges elkövető(k) tetten érése, a bűncselekménnyel, vagy szabálysértési eljárással összefüggésben felmerülő jogsértések bizonyítása.

Az Adatkezelő a jelen pontban rögzített adatkezelést az Adatkezelő jogos érdekeire történő hivatkozással végzi, melynek gyakorlata az Adatkezelőnél elvégzett érdekmérlegelési teszt eredményeként került kialakításra. Az érdekmérlegelési teszt során az Adatkezelő figyelembe vette a Felhasználó és az Adatkezelő oldalán figyelembe veendő jogos érdekeket, s az előírt alapvető jogokat, melynek eredményeként az Adatkezelő arra a megállapításra jutott, hogy mind az Adatkezelőnek, mind Harmadik Személynek jogos érdeke fűződik az Adatkezelő székhelyén kialakított kamerarendszer működtetéséhez, a vagyontárgyak védelme, az Adatkezelő alkalmazottainak és az Adatkezelő székhelyén szolgáltatást igénybe Felhasználók testi épségének, vagyonának védelmére figyelemmel. A kamerarendszer alkalmas a fent felsoroltakat veszélyeztető cselekmények észlelésére, felderítésére, továbbá ezen jogsértő cselekmények hatósági, vagy bírósági bizonyítására. Az Adatkezelő e körben kezeli a székhelyére belépő és ott tartózkodó személyek felvételeken rögzített képmását, továbbá ezen személyek cselekményeit, illetve magatartását. A kamerák dőlési szöge a fokozott védelmet igénylő vagyon és berendezési tárgyakra irányul.

XV. SÜTIK KEZELÉSE

Az Adatkezelő a Weboldalon „cookie”-kat, azaz sütiket használ, melyek marketing és piackutatási célokat, statisztikai célokat szolgálnak, továbbá egyszerűsítik a böngészés folyamatát. A Weboldal látogatói által használt eszközökön az Adatkezelő cookie-t (ún. anonim látogatásazonosító) helyez el, mely egy anonim látogatásazonosító. A cookie a böngészést megkönnyítő, olyan egyedi jelsorozat, mely alkalmas profilinformáció tárolására, azonban semmilyen módon nem képes a Felhasználót azonosítani, tekintettel arra, hogy az IP cím tárolására nem kerül sor. Az Adatkezelő Weboldalán történő belépéskor a Felhasználó IP címét az Adatkezelő jogos érdekére figyelemmel tárolásra kerül, ezzel megelőzve a jogellenes tartalmak bekerülését, azok előzetes kiszűrését. Az Adatkezelő jogos érdekére figyelemmel a Felhasználó külön hozzájárulására az IP cím tárolásához nincs szükség.

Az Adatkezelő a Weboldalon az alábbi cookie-kat alkalmazza:

· állandó cookie/persistent cookie:melyek tartósan kerülnek mentésre a Felhasználó számítógépén, vagy böngészéshez használt eszközein, azaz nem törlődnek automatikusan, amikor a Felhasználó bezárja a böngészőprogramot, a tárolás időtartama függ a Felhasználó böngészőjében alkalmazott beállításoktól. Az állandó cookie célja a jobb Felhasználói élmény biztosítása.

· elengedhetetlen cookie/ session cookie: melyek a Felhasználó Weboldalon tett látogatását követően automatikusan törlődnek. Az elengedhetetlenül szükséges cookie-k a Felhasználó Weboldalon tett látogatása, a böngészés során a Felhasználó által használt eszközén, illetve a böngészőben tárolásra kerülnek, melynek során gyűjtött Személyes Adatok az Adatkezelő jogos érdekére figyelemmel kerülnek kezelésre. Az Adatkezelő ekörben érdekmérlegelési tesztet végzett, aminek eredményeként arra a következtetésre jutott, hogy a Személyes Adatok kezelését megalapozó jogos érdek, mely az Adatkezelő részéről áll fenn, elsőbbséget élvez az Felhasználók részéről fennálló azonos jogi érdekkel szemben, tekintettel arra, hogy a Weboldal zökkenő- és hibamentes működéséhez az elengedhetetlenül szükséges cookie-k segítsége nélkülözhetetlen.

· jelszóval védett munkamenethez használt cookie: mely megkönnyíti a Webáruházba történő ismételt belépést, a korábban a kosárba helyezett termékek könnyebb megrendelését .

· marketing cookie: a Weboldal személyre szabott hirdetések megjelenítését célzó cookie-kat nem használ, kizárólag a Weboldal és az ahhoz kapcsolódó egyes aloldalak látogatását rögzítő cookie-k használatára kerül sor a honlap felugró ablakában annak elfogadása esetén.

A fent megjelölt egyéb cookie-k, melyek a Weboldal működéséhez nem elengedhetetlenül szükségesek, csak és kizárólag abban az esetben települnek a Felhasználó által használt eszközre, illetve böngészőjébe és gyűjtenek adatokat a Felhasználóról, amennyiben alkalmazásukhoz, egyben az adatkezeléshez a Felhasználó a Weboldalon megjelenő cookie panel-ben kifejezett hozzájárulását adja. A Felhasználó a cookie panel segítségével hozzájárulását adhatja valamennyi cookie használatához, de lehetősége nyílik arra is, hogy a cookie panel-en keresztül hozzájárulását csak bizonyos általa megjelölt cookie vonatkozásában adja meg.

A Felhasználó az elengedhetetlenül szükséges cookie-kon kívül, a tárolt cookie-kat bármikor, bármilyen jogkövetkezmény nélkül jogosult törölni saját eszközéről, a Weboldal további használata során lehetőség nyílik a cookie-k alkalmazásának letiltására is. A Felhasználó letilthatja böngészőjében a fent megjelölt cookie-k alkalmazását, azonban ennek következményeként előfordulhat, hogy a Weboldal egyes szolgáltatásait csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem tudják igénybe venni. A cookie-k kezelésére eszköztől függően a Beállítások/Adatvédelem menüben cookie, süti, vagy nyomkövetés elnevezés alatt nyílik lehetőség.

A cookie-k kezelése kapcsán az alább felsorolt és részletezett linkek segítségével a Felhasználók információt találnak a Felhasználó igényeihez igazodó további beállítások elvégzéséhez:

1. Google Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1

2. Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/hu-hu/microsoft-edge/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-a-microsoft-edge-ben-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

3. Microsoft Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-%C3%A9s-kezel%C3%A9se-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

4. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

5. Safari (Apple Mac számítógépen):

https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

6. Safari (egyéb Apple okos eszközön):

https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Amennyiben a Felhasználó nem kívánja, hogy az általa használt eszközökön a jelen Tájékoztatóban foglalt célok szerint sütik kerüljenek elhelyezésre, úgy ezt az Adatkezelő részére írásbanpostai úton a Vintage Mood Kft. 1031 Budapest, Nánási út 40/A. levelezési címre, vagy az [email protected]e-mail címre küldve jelezheti.

XVI. A KÖZÖSSÉGI OLDALAKHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő VintageBeautyBudapest név alatt hivatalos Facebook (https://www.facebook.com/vintagebeautybudapest), VintageBeautyBudapest név alatt hivatalos Instagram (https://www.instagram.com/vintagebeautybudapest), Vintage Beauty név alatt hivatalos Youtube (www.youtube.com/@vintagebeauty6224), VintageBeautyBudapest név alatt hivatalos TikTok (https://www.tiktok.com/@vintagebeautybudapest) profilt működtet (továbbiakban: közösségi oldalak). A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő Személyes Adatait jogos érdeke alapján kezeli, bármely itt megjelölt közösségi média felület Felhasználó általi használatával, azok követésével, kedvelésével, továbbá bármely post alatti aktív tevékenység kifejtésével, mely a Felhasználó Személyes Adatainak megadásával jár.

A közösségi oldalakhoz kapcsolódó adatkezelés során az adatkezelés a Felhasználó, mint a közösségi oldal Felhasználója által saját profilján belül nyilvános adatként megjelölt, közzétett, illetve az Adatkezelő által üzemeltetett platformokon a Felhasználó önkéntesen saját elhatározásából kifejtett tevékenységével összefüggő adatokra terjed ki. Az adatkezelés célja az Adatkezelő által működtetett platformok hatékony és informatív kezelése, működtetése. Ennek körében az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet végzett szembe állítva és megvizsgálva az Adatkezelő, illetve a Felhasználó oldalán felmerülő jogos érdekeket, továbbá a Felhasználó oldalán felmerülő adatkezeléshez fűződő jogait, melynek eredményeként az Adatkezelő arra a következtetésre jutott, hogy az Adatkezelő, a Felhasználó adatainak kezelését lehetővé tevő jogos érdeke fennáll és erősebb, mint a Felhasználó azon érdeke, hogy bármely közösségi platformon a Felhasználó által nyilvánosan közzétett, vagy az Adatkezelővel bármely módon megosztott adatai ne kerüljenek a fentiek szerint kezelésre.

A Felhasználó Személyes Adatainak kezelése nélkül a közösségi platformok üzemeltetése lehetetlenné válna, tekintettel arra, hogy a közösségi oldalak alapvető működéséhez hozzátartozik a jelen pontban megjelölt közösségi platformok működtetése körében, a Felhasználó aktivitása során megismert adatainak kezelése és megismerése. A Felhasználó jogosult bármikor az adatok kezelése ellen tiltakozni. A Felhasználó Személyes Adatai ekörben az Adatkezelő mindaddig kezeli, amíg a Felhasználó ez ellen nem tiltakozik, vagy törli az adott közösségi oldalon meglévő Felhasználói fiókját.

XVII. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI, AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

1. Tájékoztatáskérés:

Az Érintettek tájékoztatást kérhetnek az átadott és az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – Személyes Adataik továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás iránti kérelmet – az Érintettek adatai biztonsága érdekében – csak személyesen teljesíti az Adatkezelő. Ennek érdekében a tájékoztatás iránti kérelmet írásban postán történő megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, e-mailben a megfelelő azonosító adatok megadásával van lehetőség az Adatkezelő részére megküldeni. Az Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az Érintett által megadott címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy évente egy-egy adatkörre vonatkozó tájékoztatás ingyenes, további tájékoztatásért az Adatkezelő költségtérítést számíthat fel.

2. Helyesbítés:

Amennyiben az Érintett jelzi – a pontosított Személyes Adat egyidejű megadásával – az Adatkezelő felé, hogy a kezelt Személyes Adat a valóságnak nem felel meg, vagy az Adatkezelő egyéb úton tudomást szerez a Személyes Adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a Személyes Adatot az Adatkezelő helyesbíti. A helyesbítésről, illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról az Adatkezelő értesíti az Érintettet.

3. Törlés vagy zárolás

Az Érintett jogosult Személyes Adatainak törlését, vagy zárolását kérni. Az Adatkezelő a Személyes Adatot törli, ha annak kezelése jogellenes, vagy a Felhasználó kéri. Abban az esetben, ha az Adatkezelő előtt ismertté válik, hogy valamely adatot jogellenesen kezel, úgy a törlési kötelezettségének haladéktalanul eleget tesz. A Felhasználó kérésére történő törlés megtagadására kizárólag jogszabályi felhatalmazás alapján van mód. A Személyes Adatokat abban az Adatkezelő abban az esetben zárolja, amennyiben a rendelkezésére álló információ alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett személy jogos érdekeit, vagy azt kifejezetten kéri. Az így zárolt Személyes Adatot az Adatkezelő kizárólag addig kezeli, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes Adat törlését kizárta. A törlés, vagy zárolás megtörténtéről az Adatkezelő értesítést, vagy a törlésre illetve zárolásra vonatkozó kérelmének elutasításáról tájékoztatást küld az Érintett részére. Az Adatkezelő az adatokat törli, amennyiben az esetlegesen eljáró bíróság, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vonatkozó jogerős döntésében ezt elrendelte, így a döntés értelmében köteles törölni.

Az Adatkezelő számára kiemelten fontos, hogy azokat a Személyes Adatokat, melyek kapcsán az adatkezelés célja megvalósult, a Személyes Adatok kezelésének időtartama lejárt, vagy az Érintett erre vonatkozó jogszerű kérelmet terjeszt elő, haladéktalanul törölje, illetve amennyiben az adatok törlése valamilyen okból nem lehetséges, úgy azok anonimizálása megtörténjen.

4. Tiltakozás:

Az Érintettek – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – jogosultak tiltakozni Személyes Adataik kezelése ellen:

· ha a Személyes Adataik kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, vagy Harmadik Személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; vagy

· ha a Személyes Adataik felhasználása, vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, amennyiben ahhoz nem járultak hozzá; vagy

· törvényben meghatározott egyéb esetekben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – az Adatkezelő megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett Személyes Adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

5. Az adatok kezelésének korlátozása:

A Felhasználó jogosult arra, egyben az Adatkezelőtől kérheti, hogy az Adatkezelő a Személyes Adatainak kezelését korlátozza, amennyiben vitatja, hogy az Adatkezelő által kezelt adatok köre pontatlan. Ebben az esetben az Adatkezelő a Felhasználó kérésére az általa kezelt Személyes Adatok körét megjelöli, s a Felhasználó kérésére a XVII/2. pont alapján helyesbíti. A Felhasználó kérheti Személyes Adatainak Adatkezelő általi korlátozását akkor is, ha az adatkezelés jogellenesnek minősül, ugyanakkor a Felhasználó ellenzi az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatok törlését, a Felhasználó maga kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó kérheti Személyes Adatainak kezelésének az Adatkezelő általi korlátozását, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó kifejezetten kéri a Személyes Adatok Adatkezelő általi további kezelését valamely jogi igényének érvényesítése érdekében.

6. Együttműködés megtagadása direkt marketing kapcsán

A közvetlen üzletszerzésre irányuló, ún. direkt marketing levelekkel kapcsolatos együttműködésüket az Érintettek jogosultak bármikor indokolás nélkül megtagadni. Ennek keretében jogosultak megtagadni, vagy megtiltani névadataiknak a kapcsolat-felvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott konkrét – célra történő felhasználását, illetve Harmadik Személynek átadását.

7. Adatkezelés időtartama:

A Felhasználók az adatkezelés kapcsán, illetve az Érintettek adatkezelési jogai vonatkozásában felmerülő kérdéseket az [email protected] e-mail címre érkező megkeresésben tehetik meg. A Hírlevélről történő leiratkozásra szintén a fent jelzett e-mail cím útján nyílik lehetőség. Az Adatkezelő a Felhasználó adatait mindaddig tárolja, míg a Felhasználó az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe veszi, illetve az Adatkezelőtől terméket vásárol, a cookie-kat az eszközeiről nem törli, avagy a közösségi platformokon található profilját nem törli.

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a Személyes Adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, így különösen, amíg a Felhasználó regisztrációjával, tájékoztatásával, a termék megrendelések, szolgáltatások teljesítésével és a kapcsolódó ügyintézéssel összefüggő jogai és kötelezettségei fennállnak.

Az adatkezelés időtartama függ a Felhasználó és az Adatkezelő között fennálló bármely jogviszonyból származó igények elévülési idejétől, illetve az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségekkel összefüggő igények elévülési idejétől.

Az Adatkezelő a Személyes Adatok kezelése során biztosítja mindazon technikai és szervezési feltételeket, melyek ahhoz szükségesek, hogy az Adatkezelő biztosítani tudja a Személyes Adatok védelmét, biztonságát, így különösen, de nem kizárólagosan a Személyes Adatok jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése, vagy károsodása elleni védelmet.

8. Adatváltozás bejelentése:

A Felhasználók a saját rendelkezési körükbe tartozó, az Adatkezelő által kezelt adatok megváltozását, a változást követő 15 (tizenöt) napon belül jogosultak és egyben kötelesek bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért a Felhasználót terheli minden felelősség.

XVIII. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA

A jelen Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevétele során felmerülő, továbbá a https://vintagebeauty.hu/ és https://shop.vintagebeauty.hu/ weboldalak használata, illetve az azokon elérhető bármely tartalom használatával kapcsolatos adatkezelésre. A Felhasználó a jelen Tájékoztató elfogadásával hozzájárulását adja és egyben elfogadja, hogy az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban megjelölt bármely Weboldal használatával összefüggésben a Felhasználó adatait kezelje.

XIX. A TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, így a jelen Tájékoztató tartalmát bármikor, egyoldalúan módosítsa. Az Adatkezelő a módosítás tényéről a Felhasználókat saját mérlegelése alapján központi e-mail üzenet, vagy Hírlevél formájában, a módosítást megelőző 15 (tizenöt) napon belül értesíti. A Felhasználó a módosított Tájékoztató tartalmát a Felhasználói fiókba történő ismételt bejelentkezéssel elfogadja, a Tájékoztató módosítása kapcsán az Adatkezelő nem köteles a Felhasználótól további beleegyezés, hozzájárulás beszerzésére.

XX. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE AZ ALÁBBI IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK SZERINT TÖRTÉNIK

1. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) a természetes személyeknek a Személyes Adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet);

2.az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”);

3. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”);

4. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”);

5. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;

6. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

XXI. JOGOK KORLÁTOZÁSA

A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében. Az Adatkezelő a Felhasználók adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

XXII. JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

A Felhasználó a Személyes Adatok védelmével kapcsolatosan felmerülő bármely panasszal, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 811363 Budapest, Pf.: 9., weboldal: www.naih.hu), továbbá jogorvoslatért az Infotv. 23. § (1) bekezdésében foglalt esetben bírósághoz fordulhat. A pert az Érintett Felhasználó az Infotv. 23. § (3) bekezdése szerint a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Kérdés, vagy észrevétel esetén forduljon bizalommal az Adatkezelőhöz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

· telefonszám: +36-70-383-0180

· e-mail: [email protected]

· cím: 1031 Budapest, Nánási út 40/a.

Hatályba lépés: Jelen Tájékoztató 2023. december 22. napján lép hatályba, s rendelkezései visszavonásig vannak érvényben.

Budapest, 2023. december 22.

Vintage Mood Kft.